• محصولات
 • کودهای شیمیایی و خوراک حیوانات
 • لفاف بسته بندی مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی
 • لفاف بسته بندی مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی

تولید بسته بندی

 

مواد شیمیایی و کشاورزی و دامپزشکی

 
 • توضیحات

  لفاف بسته بندی انواع غذاهای حیوانات خانگی
  بسته بندی بذر گیاهی، گرانول و مواد شیمیایی ساده و زیپ دار
  انوع پودر و سموم کشاورزی
  با رعایت کامل استاندارها و حفظ خواص مواد داخل بسته